Yanlıç Avukatlık Bürosu olarak, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğine son derece önem veriyoruz. Bu bilinçle web sitemiz ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak bizlere ilettiğiniz “Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Mesaj Konusu ve İçeriği,” şeklindeki kişisel verilerinizi sizlere bizlerle iletişime geçtiğiniz konular hakkında yardımcı olabilmek, soru ve taleplerinizi cevaplayabilmek ve bizlere ilettiğiniz görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlemekteyiz. Tarafımızca ilgili amacı aşar şekilde kişisel veri işlenmeyeceğini bildirir, iletişim formları aracılığıyla özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Bizlere ilettiğiniz kişisel verileri KVKK m.5/2-f uyarınca “bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan iletişim formu üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, ilgili süreçte hizmet aldığımız altyapı sağlayıcılar ile kanunen bilgi vermekle yükümlü olduğumuz yasal merciler haricinde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak sizler, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Haklarınıza İlişkin Nasıl Bilgi Alma

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek belgelerle birlikte daha önce sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak info@yanlic.av.tr adresine gönderebilirsiniz. Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ile diğer başvuru yöntemlerine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nden ulaşabilirsiniz.